Vanhempainyhdistyksen säännöt

TILLOLAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Tillolan koulun vanhempainyhdistys ry ja se toimii Tillolan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Iitti.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

• edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa

• tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään

• tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

• toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

• perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan

• tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi

• pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilös¬töön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa

• käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita

• harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille

• tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa

• järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.    4 §

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

5 §

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:een.

6 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssä mainitun koulun oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi nimetä kunniajäseniä.

7 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. Jäsen voidaan erottaa, kun jäsenen lapsi siirtyy pois yhdistyksen piirissä olevasta koulusta.

8 §

Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

9 §

Yhdistyksen varsinaisilta ja kannatusjäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on suoritet¬tava hallituksen määräämänä aikana.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen laillisuus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi  pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajain/tilintarkastajain lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.

4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkasta¬jaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.

8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.

9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

11. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, kokous niin päättää tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

12 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti  tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niin ikään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun.

13 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheen¬johtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kahdesti lukukaudessa.      14 §

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihtee¬rin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

16 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee antaa tilintarkasta¬jille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen kokousta. Heidän tulee hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyk¬sen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

17 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

18 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Tillolan koulun tai sen toimintaa jatkavan koulun oppilaiden hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

19 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.